A- A A+

Oddelenie organizačné a vnútornej správy

pribulovaMgr. Beáta PRIBULOVÁ - vedúca oddelenia

 

tel.: +421 51 4880 424

 
- riadi činnosť oddelenia
- organizuje a zabezpečuje úlohy spojené s vyhlásením voľby prezidenta, volieb poslancov NR SR, volieb orgánov samosprávneho kraja a volieb orgánov samosprávy mesta podľa osobitných predpisov,
- plní úlohy spojené s vyhlásením referenda a hlasovania obyvateľov (miestne referendum) podľa osobitných predpisov,
- plní organizačné a administratívne úlohy spojené s činnosťou mestského zastupiteľstva a mestskej rady
- zabezpečuje vedenie obecnej kroniky
- v súlade s vnútornými pravidlami tvorby a prijímania VZN vypracúva návrhy nariadení mesta vo veciach prislúchajúcich do odbornej pôsobnosti oddelenia
- pripravuje návrhy uznesení MsZ, spracovanie, evidencia a expedícia poslancom a ostatným zainteresovaným a zabezpečuje ich zverejnenie v mieste obvyklým spôsobom
- eviduje účasť poslancov na zasadnutiach MsZ a MsR, pripravuje podklady na vyplatenie odmien poslancom MsZ
- spolupracuje s poslancami pri vyhotovovaní stanovísk MsR k programu MsZ
- vypracúva a aktualizuje registratúrny a skartačný poriadok mestského úradu
- zabezpečuje evidenciu vyhlásených VZN mesta a ich zverejnenia občanom a zamestnancom
- zabezpečuje zhotovovanie výpisov z uznesení MsZ
- zabezpečuje archivovanie a skartácie dokladov podľa platných predpisov
- komplexne zabezpečuje úlohy spojené s vypísaním referenda
- komplexne zabezpečuje úlohy spojené s vyhlásením volieb do NR SR, VÚC a orgánov samosprávy
- zabezpečuje verejné hlasovanie občanov o dôležitých otázkach život a rozvoja mesta
- zabezpečuje chod mestskej športovej haly

Zabezpečuje úlohy samosprávy a preneseného výkonu štátnej správy. Do jeho pôsobnosti patria referáty :

 Kancelária prvého kontaktu:

Zodpovedný referent:    Mgr. Lucia ŠTOFANÍKOVÁ     
  051-4880 422
    Mgr. Monika ŠEIRMANNOVÁ
  051-4880 422

Adresa : Nám. slobody č. 57, Sabinov, Mestský úrad - centrum pre občanov - prízemie vpravo

- vykonávanie agendy podateľne
- zabezpečovanie úlohy na úseku archívnictva podľa osobitného predpisu
- zabezpečovanie odbornej agendy spojenej so sprístupňovaním informácií
- poskytovanie a vybavenie základných informácií o samospráve mesta, jej orgánoch, organizáciách a predstaviteľoch, o jej činnosti a aktivitách, pláne práce a termínoch konania MsR a MsZ
- poskytovanie základných druhov tlačív k žiadostiam klientov, potrebných k vybaveniu agendy na oddeleniach MsÚ
- vydávanie, evidencia rybárskych lístkov
- usmerňovanie občanov na príslušné orgány verejnej správy resp. na príslušné miesto vybavenia
- obsluha telefónnej ústredne

Cenník rybárskych lístkov:

celoročný rybársky lístok                  - 7,00 €
3-ročný rybársky lístok                    - 17,00 €
mládež do 15 rokov, rybárska stráž - zdarma

Viac informácií v centre pre občanov

Referát evidencie obyvateľstva a domového katastra :

Zodpovedný referent:    Veronika ŠINGLÁROVÁ
  051-4880 431

Adresa : Nám. slobody č. 57, Sabinov, Mestský úrad - centrum pre občanov - prízemie vpravo

 - vedie evidenciu pobytu občanov na území mesta podľa osobitného predpisu, aktualizuje zmeny v evidovaných údajoch a podáva informácie o pobyte občanov a     evidovaných údajoch oprávneným osobám v rozsahu podľa osobitných predpisov
- zabezpečuje úlohy súvisiace s výkonom zhromažďovacieho práva občanov podľa osobitného predpisu 
- vedie domový kataster mesta a plní s tým spojené úlohy podľa osobitného predpisu (číslovanie stavieb, označovanie ulíc a iných verejných priestranstiev)

Viac informácií v centre pre občanov

 Referát pokladne :

Zodpovedný referent:    Mária HNATOVÁ
  051-4880 427

Adresa : budova MsÚ, Nám. slobody č. 57, prízemie č.d. 5

- zabezpečuje pokladničnú agendu mesta
- zabezpečuje vedenie vlastných cestných motorových vozidiel podľa osobitných predpisov vrátane drobnej údržby, čistenia, kontrol a vedenia predpísanej evidencie
- plní úlohy v oblasti cestnej dopravy podľa osobitného predpisu

Viac informácií

 Referát hospodárskej prevádzky :

Zodp. referent:    Bc. Denisa ALBERTOVÁ
  051-4880 437
    Mgr. Eva ŠKOPOVÁ
  051-4880 433, 0907 646 195

Adresa : Nám. slobody č. 57, Sabinov, prízemie č. d. 6

 - obstaráva vecné vybavenie mestského úradu a orgánov samosprávy mesta vrátane verejného obstarávania tovarov a služieb podľa osobitného predpisu 
- zabezpečuje riadny chod telekomunikačných zariadení mestského úradu, sleduje a eviduje dodávky energií, vodné a stočné a hospodárenie s finančnými a materiálnymi prostriedkami určenými na činnosť mestského úradu 
- zabezpečuje domovnícke práce a drobnú údržbu v objekte mestského úradu, čistenie a udržiavanie chodníkov a priľahlých priestranstiev a prevádzku kotolne vrátane drobnej údržby a vedenia prevádzkovej dokumentácie 
- zabezpečuje upratovanie objektu mestského úradu vrátane prania pre potreby mestského úradu 
- usmerňuje používanie štátnych symbolov na území mesta podľa osobitného predpisu

 Osvedčovanie podpisov a listín :

Zodp. referent   Mgr. Lucia ŠTOFANÍKOVÁ
  051-4880 437
Zodp. referent   Bc. Denisa ALBERTOVÁ
  051-4880 437

 Adresa : Nám. slobody č. 57, Sabinov, prízemie č. d. 1

Pondelok   7:30 - 15:30
Utorok   7:30 - 15:30
Streda   8:00 - 16:30
Štvrtok   7:30 - 15:30
Piatok   7:30 - 15:00

 Matričný úrad :

Zodp. referent:    Edita PŘIKRYLOVÁ
  051-4880 438, 452 5212

Adresa : Nám. slobody č. 57, Sabinov, prízemie č. d. 1

- vykonáva štátnu správu na úseku matriky a zabezpečuje všetky súvisiace správne a administratívne úlohy podľa osobitných predpisov
- zabezpečuje vybavovanie registra trestov podľa osobitného predpisu
- plní úlohy spojené s osvedčovaním listín a podpisov na listinách podľa osobitného predpisu
- plní úlohy spojené s organizovaním občianskych obradov a slávností

Viac informácií

Športová hala

Správkyňa mestskej športovej haly: Anna Lopuchovská, t. č. 0948 207 993, 0904 641 111

Poliklinika - kontakty

poliklinika

Mestské kúpalisko

kupalisko

Kalendár podujatí

jún 2019
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

  Odkaz na pôvodný webSMS systém mestalogo SMSCity monitorlogo city monitorGeografický systémlogo gisplan1
Sabinovský cintoríncintorinProjekty z EUProjektyzEU

Odpadové hospodárstvoodpadove hospodarstvo

Voľby do Európskeho parlamentulogo EP

Webkamery

Kultúrne podujatia

Partnerské mestá

Erb Siedlec111
Erb Sobeslav111
Erb Kenderes
Erb Cubuk

Videogaléria

Play
Shadow
Slider

Mailinglist

Vyhľadávanie

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : 051 / 48 80 422
Fax : 051 / 45 23 530
e-mail :

Fotogaléria

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/ zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies. Čo sú to Cookies?