A- A A+

Miestna občianska poriadková služba v meste Sabinov

Mesto Sabinov sa zapojilo do výzvy zameranej na zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK - kód výzvy: OPLZ-PO5-2018-1.

01

Mesto Sabinov bolo úspešné v rámci výzvy OPLZ-PO5-2018-1 s projektom: "Miestna občianska poriadková služba v meste Sabinov", kód projektu ITMS2014+: 312051S370. 
Na realizácií hlavných aktivít projektu sa bude podielať 12 členov MOPS, ktorí boli vybraní z výberového konania, po dobu 24 mesiacov. Projektové aktivity začínajú od júna 2019. 

Ciele: 
posilnenie miestneho aktivizmu, podpora komunitného rozvoja, zníženie páchania protispoločenských konaní, udržiavanie verejného poriadku a štandardnej kvality životného prostredia v lokalitách. Projekt bude vykonávaný v súlade s princípmi desegregácie, degetoizácie a destigmatizácie a v súlade s horizontálnymi princípmi Udržateľný rozvoj, Rovnosť mužov a žien a Nediskriminácia. MOPS sa bude aktívne podieľať na riešení problémov v rómskej komunite a bude spolupracovať so štátnymi a mestskými policajnými zložkami. MOPS bude spolupracovať v rámci mesta aj s terénnými sociálnymi pracovníkmi ako aj so sociálnym oddelením mesta. MOPS bude poskytovať svoje služby v oblastiach ako: ochrana detí a mládeže pred negatívnymi javmi, ochrana verejného poriadku a majetku, ochrana životného prostredia, prevenciu a konfliktu medzi minoritou a majoritou.

Hlavné aktivity: 
podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach a mestách s prítomnosťou MRK v súlade so špecifickým cieľom OP ĽZ, kt. je zvýšenie finančnej gramotnosti, zamestnateľnosti a zamestnanosti MRK

MÚ projektu sú:
počet zamestnancov poskytujúcich asistenčné služby: 12
počet zamestnancov z MRK poskytujúcich asistenčné služby: 12

Cieľové skupiny:
príslušníci a obyvatelia MRK a zamestnancov samosprávy pracujúci s MRK

Rozpočet:
Celkové oprávnené výdavky projektu: 294.440,83 €
Výška poskytnutého NFP: 279.718,79 €

Kód výzvy: OPLZ-PO5-2018-1
Operačný program: Ľudské zdroje
Prioritná os: 5. Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Investičná priorita: 5.1 Sociálno - ekonomická integrácia marginalizovaných komunít, ako sú Rómovia
Špecifický cieľ: 5.1.2 Zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov

Trvanie projektu: jún 2019 – máj 2021
Typ projektu: Dopytovo-orientovaný

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo vnútra SR

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja  v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

www.ludskezdroje.gov.sk          www.esf.gov.sk          www.minv.sk          www.sabinov.sk

 

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (plagat-A3-sabinov.pdf)plagát243 kB

Kultúrne podujatia

Poliklinika - kontakty

poliklinika

Zimný štadión

zimny stadion

  Odkaz na pôvodný webSMS systém mestalogo SMSCity monitorlogo city monitorGeografický systémlogo gisplan1
Sabinovský cintoríncintorinProjekty z EUProjektyzEU

Odpadové hospodárstvoodpadove hospodarstvo

 

Webkamery

Partnerské mestá

Erb Siedlec111
Erb Sobeslav111
Erb Kenderes
Erb Cubuk

Videogaléria

Play
Shadow
Slider

Mailinglist

Vyhľadávanie

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : 051 / 48 80 422
Fax : 051 / 45 23 530
e-mail :

Fotogaléria

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/ zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies. Čo sú to Cookies?