skendehupltr
A- A A+

Rozšírenie kapacít MŠ na ul. Jarková 63, Sabinov

Mesto Sabinov sa zapojilo do výzvy zameranej na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl - kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2016-10 - s projektom s názvom: "Rozšírenie kapacít MŠ na ul. Jarková 63, Sabinov"

loga EU IROP MPRV SR spolu

  

Mesto Sabinov má v rámci výzvy č. IROP-PO2-SC221-2016-10 zameranej na zvýšenie infraštruktúry materských škôl schválený projekt s názvom: "Rozšírenie kapacít MŠ na ul. Jarková 63, Sabinov", kód projektu ITMS2014+: "302021L086"

Cieľ projektu: 
Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí MŠ na ul. Jarková 63, Sabinov za účelom vytvárania študijných schopností a sociálnej integrácie detí, zosúladenia súkromného a pracovného života rodičov a budovania prvkov inkluzívneho vzdelávania v MŠ.

Špecifický cieľ 1:
Cieľ 1. Rozšírenie kapacity MŠ o dve samostatné triedy so zázemím, pričom budú navýšené kapacity o 24 detí.
Cieľ 2. Vytvorenie vhodných podmienok pre športové vyžitie detí predškolského veku a na voľnočasové aktivity detí v rámci areálu MŠ.
Cieľ 3. Doplnenie materiálno – technického vybavenia materskej školy za účelom kvalitného prístupu k výchovno – vzdelávaciemu procesu a budovanie prvkov inkluzívneho vzdelávania adaptáciou existujúcich priestorov pre potreby MŠ s prvkami inkluzívneho vzdelávania
 
Hlavn aktivity: 
Aktivita 1. Rozširovanie kapacity objektu MŠ na ul. Jarková 63, Sabinov prístavbou a rekonštrukciou
Aktivita 2. Stavebno – technické úpravy areálu MŠ na ul. Jarková 63, Sabinov – detské ihriskoAktivita 3. Materiálno – technické vybavenie MŠ na ul. Jarková 63, Sabinov
 
Cieľová skupina:
deti v predškolskom veku z mesta Sabinov a okolitých obcí, zamestnanci materskej škôlky, rodičia detí navštevujúcich materskú školu, mladé rodiny

Merateľné ukazovatele: 
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl v počte 45, 1 podporená materská škola, 1 renovovaná verejná budova, zrenovuje sa podlahová plocha verejnej budovy o výmere 426,10 m2

Celková zazmluvnená suma:  212.760,00 €
Výška poskytnutého NFP:      202.122,00 €
Spolufinancovanie mestom:    10.638,00 €

 

Druh projektu:
Dopytovo-orientovaný projekt
 

Kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2016-10
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 
2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Špecifický cieľ: 
2.2.1 - Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl

Zmluva o poskytnutí NFP bola uzatvorená 21.06.2018.

Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Odkaz na webové sídlo RO: www.minzp.sk
Odkaz na webové sídlo SO: www.siea.sk
Odkaz na webové sídlo CKO: www.partnerskadohoda.gov.sk

 Autor: Mgr. Anton Tomčan - referát pre rozvoj mesta

 

Kultúrne podujatia

Poliklinika - kontakty

poliklinika

PARLAMENTNE VOĽBY 2020

Volby parlament2020

Zimný štadión

zimny stadion

  Odkaz na pôvodný webSMS systém mestalogo SMSCity monitorlogo city monitorGeografický systémlogo gisplan1
Sabinovský cintoríncintorinProjekty z EUProjektyzEU

Odpadové hospodárstvoodpadove hospodarstvo

 

Webkamery

Partnerské mestá

Erb Siedlec111
Erb Sobeslav111
Erb Kenderes
Erb Cubuk

Videogaléria

Play
Shadow
Slider

Mailinglist

Vyhľadávanie

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : 051 / 48 80 422
Fax : 051 / 45 23 530
e-mail :

Fotogaléria

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/ zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies. Čo sú to Cookies?