skendehupltr
A- A A+

prazdniny jarOd pondelka 19. februára 2018 sa začína pre žiakov základných a stredných škôl obdobie jarných prázdnin. Týždeň oddychu je už tradične rozložený podľa jednotlivých regiónov Slovenska. Ako prví sa na prázdniny môžu tešiť školáci v Banskobystrickom, Žilinskom a Trenčianskom kraji, ktorí si od školy oddýchnu v dňoch 19. až 23. februára 2018. Vyučovanie sa im začne v pondelok 26. februára 2018.

GrafDňa 13.2.2018 zasadala na MsÚ v Sabinove Ústredná inventarizačná komisia ( ÚIK ), ktorá prerokovala výsledky inventarizácie mesta Sabinov k 31.12.2017 ( spolu s rozpočtovými organizáciami a príspevkovou organizáciou ) a zhodnotila všetky výsledky Čiastkových inventarizačných komisií.

obchvatV piatok 9. februára 2018 sa uskutočnilo pracovné stretnutie primátora mesta Sabinov Ing. Petra Molčana so zástupcami štátnej organizácie Slovenská správa ciest, konkrétne s riaditeľom Investičnej správy a výstavby ciest Košice Ing. Jozefom Fabianom a s námestníčkou úseku investičnej prípravy Ing. Gabrielou Marekovou. Predmetom ich spoločného stretnutia bolo riešenie aktuálnej situácie preložky cesty 1/68 - Sabinov.

TKP1Národný projekt Terénnej sociálnej práce a Terénnej práce (ďalej len NP TSP a TP) a Národný projekt Komunitné centrá (ďalej len NP KC) sú z vybraných projektov „Take away“ balíka v 150 obciach s najviac marginalizovanými a najsegregovanejšími rómskymi osídleniami na Slovensku. V súlade s hlavným cieľom projektu sa národné projekty zameriavajú na prevádzku komunitných centier a rozvoj komunitnej práce, zameranej na podporu sociálnej inklúzie a pozitívnych zmien v obciach s prítomnosťou MRK a rozvoj terénnej sociálnej práce, ktorej hlavným cieľom je motivácia a aktivizácia jednotlivcov a rodín na riešenie problémov prostredníctvom spoločnej aktivity.

IMG 9520 mKoncom roka 2017 sa začali rekonštrukčné práce v interiéri budovy Mestského kultúrneho strediska, ktoré sú realizované mimo projektu z fondov EÚ,ktorý bol zameraný výhradne na zateplenie a zníženie energetickej náročnosti budovy . Harmonogram rekonštrukčných prác v interiéri bol v priebehu mesiaca január 2018 spresňovaný s cieľom efektívne zorganizovať jednotlivé práce a úpravu vnútorných priestorov budovy podľa požiadaviek MsKS. Doteraz bol na tieto práce schválený rozpočet vo výške 100 000 € pre rok 2018, ku ktorému sa prirátali nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2017 vo výške 93 000 €. Na dofinancovanie rekonštrukcie bude potrebné schváliť MsZ približne 105000 €. Jedná sa o vlastné finančné prostriedky mesta.

Mesto Sabinov v roku 2017 zrealizovalo množstvo kapitálových investícií v celkovej hodnote 1 450 000 €. Tieto investičné akcie boli financované z prostriedkov rezervného fondu vo výške 486 905 €, z bežných a kapitálových príjmov vo výške 377 000€, z dotácií vo výške 374 050 € a z úveru ŠFRB vo výške 212 045 €. Zo všetkých investičných akcií Vám bližšie priblížime tie najvýznamnejšie.

Výstavba nájomného bytového domu 16 b.j. – blok A1 – na Mlynskej ulici

01 Výstavba nájomného bytového domu 16 b.j. – blok A1 – na  Mlynskej ulici
Mesto pokračuje vo výstavbe nájomných bytov na základe podpory zo ŠFRB a dotácie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja. V rokoch 2008 -2013 bola realizovaná výstavba v lokalite na Ul. P. Gojdiča (pri poliklinike). Keďže v danej lokalite sa už vyčerpali voľné pozemky vo vlastníctve mesta, výstavba sa presunula do novej lokality – na Mlynskú ulicu (po ľavej strane cesty smerom na Ražňany). Jedná sa o nájomný bytový dom bežného štandardu so 16-timi bytovými jednotkami (13 bytov je dvojizbových, 2 jednoizbové a 1 trojizbový). Stavebné práce sa začali v júli 2016 a ukončené boli v auguste 2017. Celkové náklady na výstavbu bytového domu vrátane dopravnej a technickej vybavenosti boli vo výške 619 000 €. V súčasnej dobe je už vo výstavbe druhý bytový dom rovnakého charakteru, ktorý by mal byť dokončený v auguste 2018. Zároveň mesto Sabinov podáva žiadosť o podporu zo ŠFRB na ďalší, v poradí už tretí bytový dom v tejto novej lokalite. V prípade jej úspešnosti je predpoklad ukončenia tretieho bytového domu v roku 2019.

Rekonštrukcia Mestského kultúrneho strediska

02b Rekonštrukcia Mestského kultúrneho strediska 2
Rekonštrukcia budovy MsKS je finančne najnáročnejšou investičnou akciou. Je to projekt spolufinancovaný EÚ prostredníctvom európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia. Vzhľadom na podmienky výzvy európskeho fondu bola rekonštrukcia výhradne zameraná na zníženie energetickej náročnosti budovy. V rámci stavebných prác došlo ku kompletnej výmene obvodového plášťa, výmene okien a vonkajších dverí, zatepleniu fasády, zatepleniu a rekonštrukcii strechy a zatepleniu stropu v suterénnych priestoroch. Súčasťou znižovania energetickej úspornosti bola aj modernizácia vykurovacej sústavy a výmena svietidiel za úsporné LED žiarovky. Celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú sumu 1.268.258,46 Eur, z ktorých 95% tvorí nenávratný finančný príspevok zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu a zvyšných 5% je spolufinancovanie mesta Sabinov. Touto rekonštrukciou sa významne obnovila a skrášlila významná budova mesta Sabinov.

Rekonštrukcia hlavnej fasády budovy MsÚ na Námestí slobody č. 57

03 Rekonštrukcia hlavnej fasády budovy MsÚ na Námestí slobody č. 57
V rámci stavebných prác boli najprv vymenené okná, ktoré boli kópiou pôvodných okien, čo sa týka tvaru, členenia a materiálu, ale s novodobými technológiami - izolačným dvoj-sklom, moderným kovaním a viacnásobným tesnením. Následne sa rekonštruovala fasáda, kde sa odstránili staré technologické zariadenia (pôvodný rozhlas) a káble vedené po fasáde, opravili sa rímsy, architektonicko – výtvarné prvky a remeselné detaily. Potom bola celoplošne opravená omietka s novým náterom v pôvodnej farbe a členení. Keďže budova mestského úradu je národnou kultúrnou pamiatkou, všetky práce prebiehali podľa podmienok a pokynov Krajského pamiatkového úradu v Prešove, ktorý vykonával štátny pamiatkový dohľad. Celkové náklady na rekonštrukciu boli vo výške 102 000 €. Objekt mestského úradu sa architektonicky vymyká z kontextu okolitých budov a touto obnovou si zachoval autentickú historizujúcu fasádu.

Rekonštrukcia oporného múra a miestnej komunikácie na Ul. SNP

04a Rekonštrukcia oporného múra a miestnej komunikácie na Ul. SNP 2
Dôvodom tejto náročnej investičnej akcie bol už havarijný stav oporného múra, jeho nebezpečné vychýlenie od zvislej osi, praskanie a sadanie miestnej komunikácie na Ul. SNP (od Jakubovanskej ulice smerom ku Poliklinike). Po odkrytí oporného múra zo strany komunikácie sa zistil ešte horší stav, ako predpokladali statické posudky. Jeho rekonštrukcia bola preto viac ako potrebná, a preto prišla „v hodine dvanástej“. Celkové náklady na rekonštrukciu oporného múra a s ním súvisiacej miestnej komunikácie boli vo výške 133 000 € a boli hradené z vlastných prostriedkov mesta.

Rekonštrukcia chodníkov

05a Chodník pred bytovým domom na Ul. Murgašovej č. 9 14,
V roku 2017 bolo zrekonštruovaných viacero chodníkov v rôznych častiach mesta. Väčšinou to boli chodníky z liateho asfaltu (ktorý bol popraskaný a rozpadnutý), pričom rekonštrukcia spočívala v samotnej výmene asfaltového krytu. V niektorých prípadoch však musel byť pôvodný chodník úplne odstránený vrátane obrubníkov a podkladových vrstiev a následne bol zrealizovaný nový chodník zo zámkovej dlažby alebo asfalt-betónu. Náklady na rekonštrukciu chodníkov boli spolu vo výške cca. 172 000 € a jednalo sa o rekonštrukciu chodníkov:
a) pred bytovým domom na Ul. Murgašovej č. 9-14,
b) pred bytovým domom na Ul. 17.novembra č.70-77,
c) pred bytovým domom na Ul. Puškinovej č. 19-22,
d) v hornej a spodnej časti cintorína,
e) od železničnej stanice k pravoslávnemu chrámu, kde bolo zrealizované aj nové verejné osvetlenie,
f) prepojovací chodník z Ul. G. Svobodu na Záhradnú ulicu,
g) od Ul. SNP po Ul. Nezabudovu,
h) na Ul. J. Jesenského,
i) na Ul. Fr. Kráľa,
j) za bytovým domom na Ul. Murgašovej č. 2-8,
k) na Jarkovej ulici,
Zrealizovaný bol taktiež nový chodník na Mlynskej ulici a to od spomínaného nového bytového domu smerom do centra mesta.

Rekonštrukcia a výstavba ciest a parkovísk

06b Výstaba parkoviska na Ul. 17. novembra č. 23
Zrekonštruovaných bolo taktiež viacero ciest a parkovísk, pričom rekonštrukčné práce pozostávali z vyfrézovania pôvodného krytu a pokládky nového asfalto-betónového krytu. Náklady na rekonštrukciu ciest boli vo výške cca. 60 000 €. Jednalo sa o rekonštrukciu:
a) spevnených plôch pred Poliklinikou,
b) parkoviska na Ul. 17. novembra č. 23,
c) cesty od Ul. J. Borodáča smerom k OC Lidl,
d) komunikácie Ul. G. Svobodu - oprava prasklín na vozovke,
e) cesty medzi Ul. G. Svobodu a Ul. Moyzesovou,
f) parkoviska pred MŠ na Ul. 9. mája.

Zrealizovaných bolo aj niekoľko nových ciest a parkovísk:
a) prístupová komunikácia k bytovému domu na Ul. Nezabudovej + výstavba verejného osvetlenia
Táto investičná akcia bola rozpracovaná už niekoľko rokov, no z dôvodu problémov pri procese stavebného povolenia a majetko právnych vzťahov sa ju podarilo úspešne ukončiť až v roku 2017. Jedná sa o prístupovú komunikáciu k bytovému domu na Ul. Nezabudovej a taktiež k zadnému vstupu do areálu Seniorvital. Celkové náklady na výstavbu tejto komunikácie vrátane verejného osvetlenia boli vo výške cca. 20 000 €.

b) Výstavba cestnej komunikácie Poľná ulica (Telek) – I. etapa - podkladné vrstvy
Jedná sa o 1. etapu výstavby vozidlovej komunikácie v rozostavanej lokalite individuálnej bytovej výstavby na Poľnej ulici (lokalita Telek). V rámci prvej etapy sa zrealizovali terénne úpravy a výstavby podkladaných vrstiev komunikácie (štrkopiesok, drvené kamenivo). Dĺžka cesty je cca. 190 m a šírka 3,5 m. Celkové náklady na výstavbu boli vo výške 18 200 €, z čoho 7 000 € bolo mestu Sabinov poskytnutých v rámci dotácie z Ministerstva vnútra SR.
c) Výstavba parkovísk na Ul. Komenského č. 35 a č. 36-37
Aj v roku 2017 pribudli nové parkovacie miesta sa sídliskách pri bytových domoch. Pred bytovým domom na Ul. Komenského č. 36-37 vzniklo 7 nových parkovacích miest a vedľa bytového domu na Ul. Komenského č. 35 vzniklo 12 nových parkovacích miest. V oboch prípadoch sa jedná o spevnenú odstavnú plochu z betónových zatrávňovacích tvárnic. Súčasťou prác bola aj úprava a doplnenie verejného osvetlenia. Celkové náklady na výstavbu boli vo výške 18 500 €.

Rekonštrukcia a výstavba prestrešenia stanovíšť kontajnerov TKO pri bytových domoch

07a Rekonštrukcia a výstavba prestrešenia stanovíšť kontajnerov TKO pri bytových domoch 1
Mesto Sabinov aj v roku 2017 pokračovalo v postupnom uzatváraní stanovíšť kontajnerov komunálneho odpadu pri bytových domoch v rôznych častiach mesta. Dôvodom prác je snaha o zamedzenie vyberania a vynášania odpadkov z kontajnerov, s tým súvisiace znečisťovanie okolia, zvýšený výskyt škodcov a zvýšený zápach. V roku 2017 bolo zrekonštruované stojisko na Ul. Matice slovenskej č. 12, zrealizované nové prestrešené stojisko na Ul. 17. novembra č. 77 a na Ul. Nezábudovej. Začiatkom roka 2018 bude na týchto stojiskách ešte dobudované uzamykanie na elektronický čipový systém, ktorý obyvatelia používajú na vchodoch do jednotlivých bytových domov.

Výstavba hokejových šatní pri zimnom štadióne

08 Výstavba hokejových šatní pri zimnom štadióne
Jedná sa o výstavbu objektov šatní pre hokejistov a rozhodcov pri zimnom štadióne. Z konštrukčného hľadiska sa jedná o prízemnú montovanú stavbu z oceľových modulov. Súčasťou vybavenia šatní sú sprchy a sociálne zariadenia. Náklady na realizáciu boli vo výške 83 000 €. Z toho 15 000 € bola mestu Sabinov poskytnutá dotácia z Úradu vlády SR a 30 000 € sa zaviazal prispieť Prešovský samosprávny kraj.

Rekonštrukcia strechy nad obchodnými prevádzkami na Prešovskej ulici č. 19-20

09 Rekonštrukcia strechy nad obchodnými prevádzkami na  Prešovskej ulici č. 19 20
Dôvodom tejto investičnej akcie bolo časté zatekanie strechy a znehodnocovanie priestorov obchodných prevádzok na Prešovskej ulici č. 19 – 20. Rekonštrukcia pozostávala z jej vyspádovania tepelnoizolačnými klinmi, pokládky novej hydroizolácie, výmeny oplechovania atiky a opravy bleskozvodov. Celkové náklady na rekonštrukciu boli vo výške 38 000 €.

 

 

 

 

 

 

Pietny Akt január 2018 mV piatok 19. januára 2018 sa v Sabinove konal pietny akt kladenia vencov pri príležitosti 73. výročia oslobodenia mesta. Podujatie zorganizovali Mestský úrad v Sabinove, Okresný úrad, Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a Mestské kultúrne stredisko v Sabinove. Zúčastnili sa ho aj členovia oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov z Prešova. Slávnostný ceremoniál začal básňou s názvom Všetkým, čo vojnu chcú od Márie Rázusovej – Martákovej, ktorú predniesol Matej Dujava, žiak ZŠ na Ul. 17. novembra.

Ekumenicka omsaTohtoročné ekumenické modlitbové stretnutie za jednotu kresťanov sa uskutočnilo v Sabinove v piatok 19.1.2018 vo Farskom kostole Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa. Pri kazateľnici sa počas neho striedali kňazi všetkých cirkví, udeľujúci požehnanie veriacim, spojeným v modlitbe a piesňach v jedno spoločenstvo. Reťaz jednoty bolo možné vnímať nielen duchovne, ale fyzicky počas spoločnej modlitby Otčenáš, keď veriaci zo všetkých cirkví vytvorili držaním sa za ruky spoločnú reťaz.

Malá Vianočná hudba noviny malé 5 mV predvečer Troch kráľov pripravilo Mestské kultúrne stredisko v Sabinove pre milovníkov kolied a vážnej hudby zaujímavý koncert, ktorý bol súčasťou tohtoročného festivalu Malá vianočná hudba. Tento festival vznikol v roku 2011 spolu s festivalom Dies Magni (Veľké dni). Spoločne vytvárajú hlavný zmysel a činnosť kvarteta Ad Gloriam Dei. Už z názvu vyplýva, že prebieha počas vianočných sviatkov v rôznych mestách a obciach na Slovensku a je určený pre ľudí, ktorí si chcú spríjemniť vianočné sviatky koncertom vážnej hudby. Súčasťou koncertu pravidelne býva aj uvedenie kolied, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou Vianoc.

Digitálne mesto

Kontakt MsP

msp m

Odkaz pre starostu

Voľby do samosprávy

Volby2022

Mestské kúpalisko

kupalisko

Poliklinika - kontakty

poliklinika

  ROZANAlogo nologinSMS systém mestalogo SMS Geografický systémlogo gisplan1Smart citySabinov smartcityParticipatívny rozpočetPartici r

Komunitný plán 2021 - 2027KPSS21 27
Sabinovský cintoríncintorinProjekty z EUProjektyzEU

INTERREG PL-SKInterreg logo

FOND NA PODPORU ŠPORTUfond nPS logo new

Odpadové hospodárstvoodpadove hospodarstvo

 

Partnerské mestá

Erb Siedlec111SIEDLCE
Erb Sobeslav111SOBĚSLAV

Erb KenderesKENDERES

 

Erb CubukÇUBUK

 

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : 051 / 48 80 422
Fax : 051 / 45 23 530
e-mail :

Fotogaléria

  • Futbalový turnaj o pohár primátora mesta

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/ zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies. Čo sú to Cookies?