Zasadnutie mestského zastupiteľstva

Dňa 2. marca 2023 /štvrtok/ o 13:00 hod. sa uskutoční zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo veľkej zasadačke s týmto programom:

 

 

1. Otvorenie
2. Schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
3. Stanovisko mestskej rady k prerokovanému programu mestského zastupiteľstva
4. Správa o výsledkoch ukončených kontrol
5. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Sabinov za rok 2022
6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Sabinov za IV. štvrťrok 2022
7. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Sabinov č. 1/2023 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sabinov
8. Informácia o plnení rozpočtu mesta Sabinov za rok 2022
9. Návrh na I. zmenu rozpočtu mesta Sabinov na rok 2023
Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Sabinov k návrhu na I. zmenu rozpočtu mesta Sabinov na rok 2023
10. Návrh na rozdelenie dotácií z rozpočtu mesta Sabinov v zmysle všeobecne záväzného nariadenia mesta Sabinov č. 10/2021 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Sabinov
11. Návrh na predaj akcií Prima banka, a.s.
12. Návrh na financovanie zámeru - rozšírenie Polikliniky Sabinov, n.o. a stanovisko hlavného kontrolóra mesta Sabinov k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania
13. Schválenie zmien a doplnkov č. 12 ÚPN mesta Sabinov
14. Návrh na schválenie procesu obstarania Zmien a doplnkov Územného plánu mesta Sabinov 2023 - doplnenie ďalších lokalít
15. Majetkoprávne dispozície
16. Informácia o zmenách organizačného poriadku mestského úradu
17. Záver

 

 

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : +421 51 4880 422
e-mail : podatelna@sabinov.sk
             msu@sabinov.sk

Technický prevádzkovateľ a správca obsahu

Tvorba stránok KRIŽAN ENTERPRISES s.r.o. |  Redakčný Systém: Joomla 4