Voľby do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov 2022

Voľby do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov 2022

Oznamujeme Vám, že predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 209/2022 Z. z.

voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil rovnaký deň ich konania na

sobotu 29. októbra 2022.

Rozhodnutie o vyhlásení volieb je uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Žiadame Vás, aby ste splnili úlohy podľa § 21 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, t.j. najneskôr do 20. júna 2022 zverejniť na úradnej tabuli obce a na svojom webovom sídle, ak ho má obec zriadené, informáciu o podmienkach práva voliť a práva byť volený,

a to osobitne pre voľby do orgánov samosprávy obcí a osobitne pre voľby do orgánov samosprávnych krajov.

Obce podľa osobitného predpisu (zákon č. 184/1999 Z. z. o používaní jazyka národnostných menšín v znení neskorších predpisov) zverejnia informáciu aj v jazyku národnostnej menšiny.

Vzor informácie je uverejnený na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky www.minv.sk/?selfgov22-vzory01.

Informácie k voľbám do orgánov samosprávy obcí, ako aj k voľbám do orgánov samosprávnych krajov, vrátane vzorov a tlačív pre obce, volebné komisie i kandidátov sú publikované na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

https://www.minv.sk/?volby-selfgov22

 

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : +421 51 4880 422
e-mail : podatelna@sabinov.sk
             msu@sabinov.sk

Technický prevádzkovateľ a správca obsahu