Projekty z EÚ

EuroVelo 11 - Sabinov a Orkucany

Mesto Sabinov sa zapojilo do výzvy zameranej na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) s projektom s názvom: "Euro Velo 11 - Sabinov a Orkucany".

SPRÁVA Z ENERGETICKÉHO AUDITU

Mesto Sabinov v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia realizovalo projekt s názvom: "Vypracovanie účelových energetických auditov pre mesto Sabinov". 

Rozšírenie kapacít MŠ na ul. Jarková 63, Sabinov

Mesto Sabinov sa zapojilo do výzvy zameranej na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl s projektom s názvom: "Rozšírenie kapacít MŠ na ul. Jarková 63, Sabinov"

Sabinov - rekonštrukcia nemeckého kostola v evanjelickej záhrade - etapa č. 2

Mesto Sabinov podalo žiadosť o dotáciu na Ministerstvo kultúry v programe 1. Obnovme si svoj dom, kde bolo so svojou žiadosťou úspešné. Zámerom projektu bola rekonštrukcia nemeckého kostola v evanjelickej záhrade - etapa č. 2 - Sanácia vlhkosti objektu, Reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie.

Názov projektu: Sabinov–rekonštrukcia nemeckého kostola v evanjelickej záhrade - etapa č. 2

Rekonštrukcia budovy materskej školy Sabinov, ul. Švermova

Mesto Sabinov sa zapojilo do výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok č. OPKZP-PO4-SC431-2021-68, ktorá bola zameraná na zníženie energetickej náročnosti verejných budov s projektom s názvom: "Rekonštrukcia budovy materskej školy Sabinov, ul. Švermova". (kód projektu: 310041BPI5).

 

Zlepšenie technickej infraštruktúry pre obyvateľov MRK

Mesto Sabinov sa zapojilo do výzvy zameranej na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry (pozemné komunikácie) projektom s názvom: "Zlepšenie technickej infraštruktúry pre obyvateľov MRK". (kód ITMS2014+: 312061BVU7)

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : +421 51 4880 422
e-mail : podatelna@sabinov.sk
             msu@sabinov.sk

Technický prevádzkovateľ a správca obsahu