Projekty z EÚ

Sabinov - rekonštrukcia nemeckého kostola v evanjelickej záhrade - etapa č. 2

Mesto Sabinov podalo žiadosť o dotáciu na Ministerstvo kultúry v programe 1. Obnovme si svoj dom, kde bolo so svojou žiadosťou úspešné. Zámerom projektu bola rekonštrukcia nemeckého kostola v evanjelickej záhrade - etapa č. 2 - Sanácia vlhkosti objektu, Reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie.

Názov projektu: Sabinov–rekonštrukcia nemeckého kostola v evanjelickej záhrade - etapa č. 2

Podpora opatrovateľskej služby v meste Sabinov - II

Mesto Sabinov sa zapojilo do výzvy zameranej na zlepšenie  prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu podporený s projektom s názvom: "Podpora opatrovateľskej služby v meste Sabinov - II".

Posilnenie inštitucionálnych kapacít a efektivity verejnej správy pre mesto Sabinov a jeho partnerov

Mesto Sabinov sa zapojilo do výzvy zameranej na podporu koordinačných a implementačných kapacít regionálneho rozvoja v úrovni miestnej územnej samosprávy: "Posilnenie inštitucionálnych kapacít a efektivity verejnej správy pre mesto Sabinov a jeho partnerov".

Miestna občianska poriadková služba v meste Sabinov - II.

Mesto Sabinov sa zapojilo do výzvy zameranej na zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby s projektom s názvom: "Miestna občianska poriadková služba v meste Sabinov - II." (kód ITMS2014+: 312083BGL1)

logo OPLZ a EU a MV SR

Revitalizácia technického vybavenia na mestskom kúpalisku v Sabinove

Mesto Sabinov podalo v súlade s Akčným plánom rozvoja okresu Sabinov žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku. Účelom regionálneho príspevku je: Zabezpečenie prevádzky kúpaliska realizáciou čiastočnej rekonštrukcie technológie na úpravu vody v dvoch bazénoch

Obnova mestského hradobného opevnenia – začiatok prác

Začiatkom roka sme informovali o odovzdaní a prevzatí staveniska v rámci významnej investičnej akcie: „Obnova mestského hradobného opevnenia v Sabinove“. Stavba je financovaná cez poľsko-slovenský program INTEREG "Muszyna – Sabinov: Posilňujeme spoločné kultúrne dedičstvo pohraničia Poľska a Slovenska.". PLSK.01.01.00-12-0118/17“. Po počiatočných prípravách stavby, zabezpečovaní stavebného materiálu, s príchodom teplejších dní sa rozbiehajú aj samotné stavebné práce.

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : +421 51 4880 422
e-mail : podatelna@sabinov.sk
             msu@sabinov.sk

Technický prevádzkovateľ a správca obsahu

Tvorba stránok KRIŽAN ENTERPRISES s.r.o. |  Redakčný Systém: Joomla 4