Pasport MK

Pasport MK

Pasport miestnych komunikácií bol spracovaný na základe § 3d ods. 8 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov. V zmysle uvedeného zákona má mesto ako správca miestnych komunikácií povinnosť viesť o nich technickú evidenciu pre vlastnú správcovskú činnosť a pre účely poskytovania údajov ministerstvu a štatistickému úradu.

Info pre investorov

Info pre investorov

Prečo investovať práve tu

  • kultúrne, ekonomické a hospodárske centrum širokého spádového územia
  • existujúca lokalita pre vytvorenie hnedého priemyselného parku
  • dopravná infraštruktúra (cesta I/68, blízkosť diaľnice D1, elektrifikovaná železničná trať)
  • technická infraštruktúra (vodovod, kanalizácia, plynofikácia)
  • existujúce rozšírenie obchodnej siete
  • dostatok pracovných síl a ich adaptabilita
  • priaznivé náklady na produktivitu práce
  • nízky stupeň environmentálneho zaťaženia prostredia
Územný plán mesta

Územný plán mesta

Územný plán mesta Sabinov (ďalej ÚPN-O) je v zmysle zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) základným nástrojom pre koordináciu a reguláciu územného rozvoja v meste a jeho administratívnom území. Umožňuje uplatňovať pri tom základné princípy udržateľného rozvoja v danom území a využívať jeho prírodný potenciál a civilizačné danosti pre optimálny a harmonický rozvoj všetkých územných funkcií.

Sadzobník poplatkov

Sadzobník poplatkov

Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií platný od 01.07.2020
podľa § 21 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MF SR č. 481/2000 Z. z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií) viď príloha

Program HSR mesta

Program HSR mesta

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Sabinov na roky 2023 - 2030 je strategický strednodobý dokument, ktorý určuje víziu rozvoja mesta, prioritné rozvojové oblasti a strategické ciele ich naplnenia. Tento dokument je základným východiskom pre spracovanie ďalších materiálov rozvoja jednotlivých oblastí života mesta.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Sabinovna roky 2023 - 2030 je otvoreným dokumentom, ktorý bude pravidelne ročne vyhodnocovaný a aktualizovaný na zasadnutiach MsZ.

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : +421 51 4880 422
e-mail : podatelna@sabinov.sk
             msu@sabinov.sk

Technický prevádzkovateľ a správca obsahu