Na väčšine územia Prešovského kraja dôjde od 10.12.2023 k optimalizácii služieb v prímestskej autobusovej doprave

Na väčšine územia Prešovského kraja dôjde od 10.12.2023 k optimalizácii služieb v prímestskej autobusovej doprave

Zmeny sa prioritne dotknú trás a spojov s minimálnym využitím zo strany cestujúcich. Súčasťou je aj systematizácia dopravy formou zavádzania taktových cestovných poriadkov s pravidelnými prestupnými väzbami a pravidelnými odchodmi spojov. Kraj cestujúcich upozorňuje, aby si svoje spojenia a zmeny v nových cestovných poriadkoch overili na www.cp.sk

Mediačná poradňa v Sabinove

Mediačná poradňa v Sabinove

13.12.2023 o 9:00 hod. vás srdečne pozývame do bezplatnej mediačnej poradne v priestore Zasadačky MsR (MsÚ Sabinov). Poradia vám mediátorky Mgr. Martina Kozmová a Mgr. Tatiana Hudáková. 

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky ZŠ 17. novembra

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky ZŠ 17. novembra

Primátor mesta Sabinov v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 5zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov 

Zasadnutie mestského zastupiteľstva

Zasadnutie mestského zastupiteľstva

Dňa 14. decembra 2023 /štvrtok/ o 13:00 hod. sa uskutoční zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo veľkej zasadačke s týmto programom:

Poplatok za komunálny odpad v Sabinove

Poplatok za komunálny odpad v Sabinove

Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí obci/mestu miestny poplatok podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Podmienky a spôsob, ako i ďalšie náležitosti vyberania poplatku stanovilo mesto Sabinov vo všeobecne záväznom nariadení č. 14/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

Majetkoprávne dispozície mesta Sabinov

Majetkoprávne dispozície mesta Sabinov

Mesto Sabinov, v súlade s jednotlivými ustanoveniami zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, aj touto formou zverejňuje svoje majetkovoprávne dispozície, predkladané na najbližšie zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sabinove, ktoré sa uskutoční 14.12.2023.

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : +421 51 4880 422
e-mail : podatelna@sabinov.sk
             msu@sabinov.sk

Technický prevádzkovateľ a správca obsahu