Mestský úrad

Kancelária primátora

Kancelária primátora

Kancelária primátora je osobitný útvar, ktorý z poverenia primátora vykonáva transformáciu všetkých činností, z ktorých primátorovi ako štatutárnemu orgánu vyplývajú úlohy na podmienky mesta. Asistentka primátora mesta zodpovedá za plnenie úloh primátorovi.

Asistentka primátora mesta:

 • vedie administratívnu agendu primátora mesta a prednostu mestského úradu,
 • plní organizačné a administratívne úlohy spojené s činnosťou mestského zastupiteľstva a mestskej rady (kompletizácia materiálov, pozvánky, zápisnice, návrhy a plní organizačné a administratívne úlohy spojené s činnosťou mestského zastupiteľstva a mestskej rady (kompletizácia materiálov, pozvánky, zápisnice, návrhy a zverejňovanie uznesení, evidencia orgánov samosprávy mesta, evidencia účasti poslancov na zasadnutiach, organizovanie verejných zhromaždení občanov, ap.),
 • zabezpečuje porady primátora mesta a zápisy z nich,
 • vedie centrálnu evidenciu uzatvorených zmlúv

Úsek prednostu MsÚ

JUDr. Martin JUDIČÁK - prednosta úradu

Prednosta MsÚ je zamestnancom mesta, ktorého vymenúva a odvoláva primátor mesta. 

(1) Prednosta riadi a zodpovedá za činnosť mestského úradu a plní úlohy spojené s odborným, organizačným a technickým zabezpečením jeho činnosti.

(2) Prednosta v rámci svojich právomocí a zodpovedností najmä:
a) priamo riadi vedúcich oddelení a referátov
b) koordinuje odbornú a metodickú činnosť v riadenom úseku
c) koordinuje a vyjadruje sa ku spôsobu verejného obstarávania a ku súťažným podmienkam,
d) zabezpečuje spoluprácu s orgánmi štátnej správy a inými orgánmi a inštitúciami v rámci kompetencií riadeného úseku, spoluprácu s organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, koordináciu pracovných činností s ostatnými organizačnými útvarmi mesta, dodržiavanie platných právnych predpisov, všeobecne záväzných nariadení a riadených dokumentov,
e) poskytuje súčinnosť pri kontrolných akciách, prešetrovaní sťažností a petícií,
f) plní ďalšie úlohy podľa rozhodnutia primátora.

Oddelenie rozpočtu a financií

Oddelenie rozpočtu a financií

Ing. Alžbeta SEMANOVÁ - vedúca oddelenia

 • Dane a poplatky
 • Referát účtovníctva
 • Referát rozpočtu
 • Referát PaM
 • Pokladňa

 Finančné oddelenie zabezpečuje:

 • zostavovanie rozpočtu mesta, jeho zmeny a vyhodnocuje jeho plnenie,
 • kontrolu dodržiavania finančnej a rozpočtovej disciplíny,
 • vedenie účtovníctva mesta podľa platných predpisov,
 • úverovú politiku mesta,
 • daňovú politiku mesta,
 • pokladničné operácie,
 • evidenciu a archiváciu všetkých dokladov potrebných k činnosti oddelenia,
 • prípravu návrhov na všeobecne záväzné nariadenia v riadenej oblasti,
 • ekonomickú a finančnú agendu obchodných spoločností, rozpočtových a príspevkových organizácií, v ktorých má mesto účasť.
Oddelenie školstva a spoločný školský úrad

Oddelenie školstva a spoločný školský úrad

PaedDr. Iveta ŠULÍKOVÁ - vedúca oddelenia

- Školský úrad Sabinov 
- Referát pre personalistiku a mzdy na úseku školstva
- Referát školstva, kultúry a telesnej výchovy

Oddelenie školstva plní najmä tieto úlohy:

1. vykonávanie štátnej správy na úseku škôl a školských zariadení
2. vymenúvanie a odvolávanie riaditeľov škôl a školských zariadení
3. zriaďovanie a zrušovanie základných škôl, základných umeleckých škôl, predškolských zariadení, školských klubov detí, školských stredísk záujmovej činnosti, centier voľného času, školských kuchýň a školských jedální pre žiakov MŠ a ZŠ, jazykových škôl pri základných školách
4. vytváranie podmienok na plnenie povinnej školskej dochádzky na ZŠ
5. vykonávanie kontroly hospodárenia školy s finančnými a materiálnymi prostriedkami a s majetkom

Oddelenie rozvoja, výstavby a spoločný stavebný úrad

Oddelenie rozvoja, výstavby a spoločný stavebný úrad

Ing. Stanislav ONDIRKO - vedúci oddelenia

Referát výstavby a územného plánovania:

 • Realizáciu stavieb v investorstve mesta, príprava projektovej dokumentácie, s technickou a legislatívnou činnosťou.
 • Stavebný dozor - koordinácia stavebných prác a investičných akcií na území mesta a mestských častí.
 • Verejné obstarávanie zákaziek na dodanie tovaru, poskytnutie služieb a uskutočňovanie stavebných prác v súlade so zákonom, vrátane elektronických aukcií.
 • Správa územnoplánovacej dokumentácie všetkých stupňov, zabezpečovanie doplnkov ÚPD, schvaľovanie PD novorealizovaných stavieb, záväzné stanoviská mesta, vyjadrenia a posudky.
 • Rozhodnutia na prekopávky verejných priestranstiev
 • Rozhodnutia na záber verejných priestranstiev

Vedúci referátu: Ing. Marek GREŠ

Oddelenie právne a správy majetku

Oddelenie právne a správy majetku

Mgr. Lukáš JANIGA- vedúci oddelenia

Právnik:

Zodpovedný referent: JUDr. Beáta FINDIŠOVÁ

Referát správy majetku:

a) vypracúva a posudzuje zmluvy vo vymedzenej oblasti,
b) rieši majetkovo-právne vzťahy pri usporiadaní užívania a vlastníctva hnuteľného a nehnuteľného majetku,
c) spolupracuje pri riešení reštitučných nárokov oprávnených osôb,
d) zvoláva a riadi ponukové konania, výberové konania a dražby pri predaji a prenájme majetku mesta,
e) kontroluje plnenia zmlúv, vyhotovených na odbore,
f) spravuje mestský majetok z pohľadu majetkovo-právneho,
g) zabezpečuje spracovanie geometrických plánov a znaleckých posudkov k zmluvným prevodom, záložným právam a vkladom majetku do spoločností,
h) spolupracuje pri zakladaní a zriaďovaní právnických osôb, ktorých zakladateľom alebo zriaďovateľom je Mesto Sabinov v rozsahu majetkovej účasti,
i) zabezpečuje poistenie majetku mesta a likvidáciu poistných udalostí okrem majetku zvereného do správy rozpočtových organizácií zriadených mestom,
j) koordinuje a zodpovedá za prípravu a realizáciu jarmokov a trhov,
k) správa verejnej zelene, riešenie skládok odpadu - prevencia

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : +421 51 4880 422
e-mail : podatelna@sabinov.sk
             msu@sabinov.sk

Technický prevádzkovateľ a správca obsahu