Oddelenie sociálnych služieb

Oddelenie sociálnych služieb

Mgr. Paulína BAŠISTOVÁ - vedúca oddelenia 

 tel.: +421 51 4880 418

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Mestský úrad v Sabinove, odbor sociálnych služieb poskytuje pomoc občanom mesta Sabinov formou:

 

- poskytovania sociálneho poradenstva

Poradenstvo je systematická, inštitucionálna a profesionalizovaná odborná služba– pomoc, návod, poskytnutie potrebných informácií jednotlivcom, kolektívom a inštitúciám pri riešení špecifických problémov.

Zodpovedný pracovník:   Mgr. Marianna TOBIAŠOVÁ
  tel.: 4880 439

 

- poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a jednorazovej dávky sociálnej pomoci

Jednou z foriem sociálnej pomoci občanom mesta je poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi alebo jednorazovej dávky sociálnej pomoci. Tieto dávky sa poskytujú rodinám alebo občanovi, ktorí sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke, alebo ktorých príjem nedosahuje dvojnásobok stanoveného životného minima a udalosť v ich osobnom živote im priniesla mimoriadne finančné výdavky, spojené s liečbou závažného ochorenia člena rodiny, so zadovážením zdravotnej pomôcky, so štúdiom či mimoškolskou činnosťou nezaopatrených detí, ktoré rodina v núdzi nedokáže zo svojho veľmi obmedzeného rodinného rozpočtu uhradiť, s nákladmi na zabezpečenie základného vybavenia domácnosti nevyhnutného pre plnenie základných funkcií rodiny, s poskytnutím pomoci pri živelných pohromách a taktiež s finančnou pomocou rodine pri úmrtí jej člena. O uvedené jednorazové dávky môže požiadať rodina a občan, ak spĺňa podmienky, stanovené VZN mesta Sabinov č, 2/2014 o poskytovaní sociálnej pomoci občanom mesta.

Zodpovedný pracovník:   Mgr. Marianna TOBIAŠOVÁ
  tel.: 4880 439

Tlačivá:

- opatrení sociálnoprávnej ochrany detí

Mesto pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti na úseku sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately zabezpečuje rodine, maloletému dieťaťu a mladému dospelému ochranu a starostlivosť. V prípade umiestnenia maloletého dieťaťa do ústavnej starostlivosti spolupôsobí pri obnove rodinných pomerov za účelom návratu dieťaťa do prirodzeného rodinného prostredia a vyhľadáva fyzické osoby, ktorým by bolo možné zveriť dieťa do starostlivosti. Poskytuje pomoc mladému dospelému po skončení ústavnej starostlivosti pri zabezpečení bývania a zamestnania. Poskytuje informácie fyzickej osobe, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom na podanie žiadosti o zapísanie do zoznamu žiadateľov a o subjektoch vykonávajúcich prípravu na náhradnú rodinnú starostlivosť.

Zodpovedný pracovník:   Mgr. Marianna TOBIAŠOVÁ
  tel.: 4880 439

 Tlačivá:

- inštitútu osobitného príjemcu prídavku na dieťa

Mesto vykonáva inštitút osobitného príjemcu prídavku na dieťa v zmysle zákona č. 600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa z dôvodu, že oprávnená osoba, ktorou je rodič dieťaťa alebo osoba, ktorej bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, nevyužíva prídavok na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa. Obec vykonáva tento inštitút aj v prípade, ak z písomnej informácie školy o školskej dochádzke vyplynie, že dieťa zanedbáva plnenie povinnej školskej dochádzky.

Zodpovedný pracovník:   Mgr. Marianna TOBIAŠOVÁ
  tel.: 4880 439

 

- inštitútu osobitného príjemcu dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi

Mesto vykonáva inštitút osobitného príjemcu dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi v zmysle zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi u tých poberateľov dávky a príspevkov, u ktorých sa doterajšou výplatou dávky alebo príspevkov nedosiahol alebo zrejme nedosiahne účel, na ktorý sú dávka alebo príspevky určené.

Zodpovedný pracovník:   Mgr. Marianna TOBIAŠOVÁ
  tel.: 4880 439

 

- poskytnutia stravovania a dovozu stravy pre seniorov

Zabezpečenie stravovania je sociálna služba, ktorú mesto poskytuje pre občanov, ktorí sú poberateľmi dôchodkov. Záujemca, ktorý má záujem o spoločné stravovanie, si môže zakúpiť stravné lístky v Zariadení pre seniorov na ul. J. Borodáča č.7 u vedúcej jedálne, kde sa strava poskytuje. Občan s nepriaznivým zdravotným stavom môže písomne požiadať o donášku obedov priamo do bytu. Donáška sa poskytuje v pracovných dňoch a úhrada za poskytovanú službu je stanovená všeobecne záväzným nariadením mesta č. 1/2014 a č. 6/2016.

Zodpovedný pracovník:   Mgr. Marianna TOBIAŠOVÁ
  tel.: 4880 439

 

Tlačivá:

 

- záujmovej a kultúrnej činnosti v denných centrách

V dennom centre sa utvárajú podmienky na záujmovú činnosť, kultúrnu činnosť a na udržiavanie fyzickej aktivity a psychickej aktivity občana, ktorý je poberateľom starobného dôchodku alebo občana s nepriaznivým zdravotným stavom. Členom centra môže byť občan, ktorý má trvalé bydlisko v meste Sabinov.
Činnosť v centre je rôznorodá a je prispôsobená veku a zdravotnému stavu jej členov.

Mesto Sabinov spravuje dve denné centrá:

Denné centrum, ul. J.Borodáča č.7, Sabinov je otvorené okrem utorka a soboty v čase od 14,00 hod. do 18,00 hod.

Denné centrum, ul. Jarková 75, Sabinov je otvorené v pondelok, štvrtok a piatok v čase od 14,00 hod. do 17,00 hod.

 

Zodpovedný pracovník:   Mgr. Marianna TOBIAŠOVÁ
  tel.: 4880 439

 

- terénnej sociálnej práce

Zámerom terénnej sociálnej práce je pokračovať v komplexnom riešení sociálnej exklúzie rómskej komunity v Sabinove a prostredníctvom terénnej sociálnej práce prispieť k prevencií a zlepšeniu kvality života jednotlivcov a rodín ohrozených sociálnym vylúčením. Od 1.6.2017 mesto vstúpilo do Národného projektu TSP s tromi terénnymi sociálnymi pracovníkmi a tromi terénnymi pracovníkmi. , ktorý bude prebiehať do 31.03.2023 (všetky náklady na výkon práce sú hradené z sprostredkovateľským orgánom bez spoluúčasti mesta).

Pracovnou náplňou terénneho sociálneho pracovníka je vyhľadávanie občanov, ktorým treba ponúknuť/poskytnúť sociálnu pomoc, vykonáva poradenstvo pri riešení rodinných problémov a sociálnych problémov obyvateľov obce, pôsobí v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí, v oblasti krízovej intervencie, v oblasti integrácie osôb so zdravotným postihnutím, terénny sociálny pracovník sa vo vylúčenej komunite sústreďuje najmä na monitoring, resp. mapovanie terénu pre získanie relevantných informácií o spôsobe života vylúčenej komunity, vyhľadávanie sociálne vylúčených klientov, ktorí nemajú schopnosť, resp. stratili zručnosť na riešenie svojich sociálnych problémov, nadväzovanie kontaktov s klientmi a sprostredkovanie kontaktov s oficiálnymi inštitúciami, poradenstvo pri osobných problémoch, krízovú intervenciu v ťažkých životných situáciách, podporovanie rozvoja osobnostnej kompetencie a motivácie vedúcej k samostatnému riešeniu svojich problémov, podporovanie a posilňovanie sebavedomia a zodpovednosti, prispievanie k prevencii násilia a dekriminalizácie skupín v komunite, sprostredkovanie lekárskej pomoci, terapie, detoxikácie, zmierňovanie procesu vyčlenenia zo spoločnosti.
Vykonáva administratívne činnosti podľa požiadaviek riadiaceho orgánu (vedie záznamy o vykonaných poradenských úkonoch vo vzťahu k svojim klientom, vedie terénny denník, mesačne spracúva výkaz svojej práce).

Terénnych pracovníkov nájdete na adrese: 17. novembra 5/A v Sabinove (budova komunitného centra)

Mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Tel. kontakt:
Mgr. Tomáš Palenčár 0917 620 024
Mgr. Slavomír Gajdoš 0948 482 002
Mgr. Ladislav Duda 0915 993 869
Ingrid Dudová
Róbert Duda
Marcela Čekanová

- komunitné centrum

Poslaním komunitného centra je prostredníctvom poskytovania komplexných, odborných činností, iných činností a aktivít prispieť k sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne vylúčených, a to ako na individuálnej, tak aj na lokálnej úrovni.
V komunitnom centre sa fyzickej osobe, rodine alebo skupine osôb v nepriaznivej sociálnej situácii, ktoré sú ohrozené sociálnym vylúčením, majú obmedzené schopnosti alebo možnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy pre zotrvávanie v segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby poskytujú odborné činnosti, iné činnosti a aktivity. Sociálnu službu v komunitnom centre možno poskytovať ambulantnou alebo terénnou formou prostredníctvom terénneho programu.
Od 1.9.2017 mesto vstúpilo do Národného projektu KC s tromi komunitnými pracovníkmi. Projekt bude prebiehať do 30.06.2023 (všetky náklady na výkon práce sú hradené sprostredkovateľským orgánom bez spoluúčasti mesta).

Komunitné centrum nájdete na adrese: KC, 17. novembra 5/A v Sabinove (budova komunitného centra)

Prevádzkový čas:

Pondelok od 7,00 hod. do 15,30 hod.
Utorok od 7,00 hod. do 15,30 hod.
Streda od 7,30 hod. do 16,30 hod.
Štvrtok od 7,00 hod. do 15,30 hod.
Piatok od 7,00 hod. do 15,00 hod.

V čase od 11,30 do 12,30 hod. je obedňajšia prestávka

Mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Mgr. Salanciová - odborný pracovník - garant - 0948 454 996
Mgr. Martina Tebeľáková - odborný pracovník
Kristián Duda - asistent odborného pracovníka

 

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : +421 51 4880 422
e-mail : podatelna@sabinov.sk
             msu@sabinov.sk

Technický prevádzkovateľ a správca obsahu