Cyklochodník Sabinov - Drienica

Cyklochodník Sabinov - Drienica

Mesto Sabinov podalo v súlade s Akčným plánom rozvoja okresu Sabinov žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku. Regionálny príspevok bude použitý na úhradu výdavkov spojených s realizáciou stavby cyklochodníka medzi mestom Sabinov a obcou Drienica v dĺžke 946,85 m.

 

Cieľ projektu: zabezpečenie bezpečnej dopravy pre chodcov a cyklistov do najväčšej rekreačnej oblasti, zatraktívnenie regiónu a zvýšenie konkurencieschopnosti cestovného ruchu v okrese Sabinov.

Miesto realizácie: Sabinov, Drienica 946,85 m v k. ú. Sabinov a k. ú. Drienica

Hlavné aktivity:

Aktivita 1. Výstavba cyklochodníka v dĺžke 946,85 m

Aktivita 2. Osadenie lavičiek, svietidiel a zázemia

Cieľová skupina:

Obyvatelia/návštevníci mesta Sabinov, obce Drienica

Merateľné ukazovatele:

Dĺžka cyklochodníka 1 km, šírka 2,5 m, plocha 2368 m2, počet svetelných bodov - 30 ks

 

Celkový rozpočet:                                        214.990,00 €  

Výška poskytnutého RP:                            150.000,00 €             

Spolufinancovanie mesto Sabinov:              32.495,00 €

Spolufinancovanie obec Drienica:                32.495,00 €

 

Akčný plán rozvoja okresu Sabinov

Prioritná oblasť: D. Zvýšenie investícií do rozvoja dopravnej, technickej a sociálnej infraštruktúry a zlepšenie atraktivity územia a kvality služieb

Opatrenie: D. 5. Dopravná infraštruktúra podporujúca udržateľnú mobilitu pracovnej sily

Účel RP: úhrada výdavkov spojených s realizáciou stavby cyklochodníka medzi mestom Sabinov a obcou Drienica

Zmluva o poskytnutí RP bola uzatvorená 02.08.2018

Tento projekt sa realizuje s podporou ÚRADU PODPREDSEDU VLÁDY SR PRE INVESTÍCIE A INFORMATIZÁCIU
Spolufinancovaný mestom Sabinov a obcou Drienica

Odkaz na webové sídlo: https://www.vicepremier.gov.sk/

Odkaz na webové sídlo: http://www.drienica.sk/

Odkaz na webové sídlo: https://www.sabinov.sk/

 

 

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : +421 51 4880 422
e-mail : podatelna@sabinov.sk
             msu@sabinov.sk

Technický prevádzkovateľ a správca obsahu