Úľavy na dani z nehnuteľnosti a poplatku za komunálny odpad v roku 2023

Úľavy na dani z nehnuteľnosti a poplatku za komunálny odpad v roku 2023

Správca dane v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a VZN mesta Sabinov č. 14/2022 v znení zmien a doplnkov platné pre rok 2023 ustanovil nasledujúce úľavy :

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI poskytuje zníženie dane a to:
- 50 % z daňovej povinnosti na pozemky, ktorých vlastníkmi sú fyzické osoby v hmotnej núdzi alebo fyzické osoby staršie ako 65 rokov, ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu
- 50 % z daňovej povinnosti zo stavby na bývanie a byty podľa druhej časti tohto zákona vo vlastníctve fyzických osôb v hmotnej núdzi, fyzických osôb starších ako 65 rokov, držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych fyzických osôb, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,
- 50 % z daňovej povinnosti za garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž vo vlastníctve fyzických osôb starších ako 65 rokov, držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu.

Správca dane poskytuje zníženie dane zo stavieb, garáži a dane z bytov fyzickým osobám starším ako 65 rokov bez podania daňového priznania v zmysle novely zákona s účinnosťou od 1.1.2021, nakoľko daňovník, ktorý presiahol vekovú hranicu 65 rokov sa považuje za uplatnený dosiahnutím určenej vekovej hranice.
Pre poskytnutie zníženia dane z pozemkov naďalej ostáva povinnosť podať čiastkové priznanie na to zdaňovacie obdobie, na ktoré mu prvýkrát vzniká nárok, t. j. fyzická osoba vlastník, ktorá dovŕšila v r. 2022 vek 65 rokov, je povinná podať daňové priznanie a uplatniť si zníženie dane z pozemkov v mesiaci január 2023 na Mestskom úrade v Sabinove, centrum pre občanov, referát daní a poplatkov č. 3.

POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY poskytuje zníženie poplatku a to:

vo výške 30 % z poplatku poplatníkovi, ktorým je:
- fyzická osoba staršia ako 62 rokov
/t. j. fyzickej osobe, ktorá dovŕši v r. 2023 vek 62 rokov bude poskytnutá úľava bez podania žiadosti o poskytnutie úľavy/
- držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,
- držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom
/t. j. fyzickej osobe, ktorej bol vydaný preukaz ŤZP, je povinná podať oznámenie o splnení nároku na zníženie poplatku – fotokópia preukazu ŤZP/

Daňové priznanie na daň z nehnuteľnosti (zníženie dane na pozemku z dôvodu dovŕšenia veku 65 rokov v roku 2022 vlastníka pozemku alebo vydanie preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím v roku 2022) a žiadosti ohľadom zníženia poplatku za komunálny odpad pre občana s ťažkým zdravotným postihnutím ( je potrebné doložiť preukaz ZŤP) je možné podať na Mestskom úrade, centrum pre občanov, referát daní a poplatkov č. 3 v termíne do 31.1.2023.

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : +421 51 4880 422
e-mail : podatelna@sabinov.sk
             msu@sabinov.sk

Technický prevádzkovateľ a správca obsahu