Rekonštrukcia zimného štadióna v Sabinove

Radi by sme vás informovali o priebehu rekonštrukcie nášho zimného štadióna. Stavba bola začatá v októbri tohto roku pod názvom: „Zimný štadión Sabinov - I. ETAPA - VÝMENA TECHNOLÓGIE CHLADENIA“. Zhotoviteľom stavby ja spoločnosť Primachlad, a.s.

Práce zahŕňajú rekonštrukciu a modernizáciu technologického chladiaceho zariadenia. V rámci nového technického riešenia bude vymenená pôvodná technológia z prvej polovice 90-tych rokov. Nahradí jú nová, so zníženou energetickou náročnosťou a zároveň so zníženou náplňou chladiva. Projekt zahŕňa aj využitie odpadového tepla získaného z chladiaceho zariadenia, ktoré doposiaľ nebolo využívané.

Doteraz boli zrealizované demontážne práce pôvodnej technológie chladenia, stavebné úpravy v strojovni – nové omietky a nová betónová podlaha. V objekte zimného štadióna bola zrealizovaná prvá vrstva podložia – betónová doska v rátane rozvodov pre temperovanie podložia. Nasleduje realizácia ďalších vrstiev položia až po finálnu technologickú dosku chladenia.

V zmysle zmluvy o dielo majú byť práce zrealizované najneskôr do 5 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska. Vzhľadom na dobré napredovanie stavebných prác a plynulú nadväznosť jednotlivých profesií je predpoklad oveľa skoršieho ukončenia a odovzdania stavby.

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : +421 51 4880 422
e-mail : podatelna@sabinov.sk
             msu@sabinov.sk

Technický prevádzkovateľ a správca obsahu