Výberové konanie na náčelníka Mestskej polície v Sabinove

Výberové konanie na náčelníka Mestskej polície v Sabinove

Mesto SABINOV v súlade s ustanovením § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a článkom 7 bod 2 Pracovného poriadku zamestnancov Mesta Sabinov vyhlasuje VÝBEROVÉ KONANIE na funkciu: náčelník Mestskej polície v Sabinove.

Kvalifikačné predpoklady: Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Predpoklady k výkonu práce vo verejnom záujme:

 • odborná spôsobilosť v zmysle § 25 zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov (nie je potrebná ku dňu výberového konania)
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • zdravotná spôsobilosť na výkon funkcie
 • bezúhonnosť

Iné kritériá a požiadavky:

 • prax v riadiacej funkcii výhodou
 • odborná prax v zložkách obecnej alebo štátnej polície
 • znalosť právnych noriem, najmä zákonov č. 369/1990 Zb., č. 564/1991 Zb., č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, znalosť legislatívy v cestnej premávke
 • vodičský preukaz skupiny B
 • užívateľské ovládanie počítača

Osobnostné predpoklady:

 • riadiace, organizačné a komunikačné schopnosti
 • miestna a osobná znalosť
 • zodpovedný prístup k pracovným úlohám
 • odolnosť voči stresu
 • seriózne vystupovanie

Uchádzač/ka k žiadosti o účasť vo výberovom konaní je povinný/á doložiť:

 • písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • písomnú koncepciu riadenia a rozvoja mestskej polície v rozsahu maximálne 10 strán A4
 • štruktúrovaný profesijný životopis
 • kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní (vrátane dokladu o získaní odbornej spôsobilosti v zmysle § 25 zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov, ak nim disponuje)
 • overenú fotokópiu zbrojného preukazu, ak ním disponuje
 • kópiu vodičského preukazu
 • potvrdenie o riadiacej praxi, ak ňou uchádzač disponuje
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon uvedenej funkcie (nie staršie ako 1 mesiac)
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov predkladaných k žiadosti
 • Písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
 • niektorých zákonov, a to vo forme vyplnenia vzorového dokumentu s názvom „Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov“, ktorý tvorí prílohu tohto oznámenia a je zverejnený spolu s týmto oznámením na webovom sídle mesta Sabinov – www.sabinov.sk 

Charakteristika pracovného miesta:

Náčelník riadi a koordinuje činnosť MsP ako poriadkového útvaru pôsobiaceho pri zabezpečovaní ochrany života, zdravia a majetku obyvateľov mesta a iných osôb, pri zabezpečovaní vecí verejného poriadku a ochrany životného prostredia a pri plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení mestského zastupiteľstva a z rozhodnutí primátora mesta. Zabezpečuje odborný výcvik a školenie príslušníkov MsP, podáva primátorovi mesta návrhy súvisiace s pracovnoprávnymi vzťahmi príslušníkov MsP, správy o výsledkoch činnosti MsP a o situácii na úseku verejného poriadku. Spolupracuje s riaditeľom príslušného útvaru policajného zboru, s orgánmi štátnej zdravotníckej správy, orgánmi ochrany životného prostredia a inými orgánmi. Spracováva a primátorovi mesta predkladá požiadavky na zabezpečenie činnosti MsP, zodpovedá za hospodárne využitie zverených finančných prostriedkov. Pripravuje materiály na rokovanie mestského zastupiteľstva.

Informácia pre uchádzača/ku:

Základná zložka mzdy je určená v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Náčelníka mestskej polície na návrh primátora mesta vymenúva mestské zastupiteľstvo.

V rámci výberového konania budú účastníci vyzvaní prezentovať svoju víziu fungovania Mestskej polície Sabinov.

Prihlášku do výberového konania je potrebné doručiť (rozhodujúcim je dátum zaevidovania prihlášky v podateľni Mestského úradu v Sabinove) v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – Náčelník MsP – neotvárať“ v termíne do: 30.11.2023 do 12:00 h
na adresu:

Mestský úrad
Mesto Sabinov
Námestie slobody 57
083 17 Sabinov

Mesto Sabinov si vyhradzuje právo neprizvať do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú všetky vyššie uvedené kritéria a požiadavky a nedoručia v termíne všetky požadované doklady, teda nepredloženie niektorého z požadovaných dokladov je dôvodom na vyradenie uchádzača z výberového konania. O termíne a mieste uskutočnenia výberového konania budú uchádzači písomne informovaní

Vybraní uchádzači budú na výberové konanie písomne pozvaní najmenej 7 kalendárnych dní pred jeho konaním.

Výberová komisia po vyhodnotení určí poradie uchádzačov a predloží návrh na vymenovanie náčelníka primátorovi mesta, ktorý návrh na vymenovanie náčelníka predloží Mestskému zastupiteľstvu v Sabinove. Mesto Sabinov si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho uchádzača.

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : +421 51 4880 422
e-mail : podatelna@sabinov.sk
             msu@sabinov.sk

Technický prevádzkovateľ a správca obsahu