Ako triedilo mesto Sabinov odpad v roku 2021.

Ako triedilo mesto Sabinov odpad v roku 2021.

V zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je obec povinná na svojom webovom sídle, zverejniť informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok.

V prílohách uvádzame množstvá vyzbieraného komunálneho odpadu podľa jednotlivých kategórií v roku 2021, úroveň vytriedenia a sadzbu poplatku pre rok 2022.

 

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : +421 51 4880 422
e-mail : podatelna@sabinov.sk
             msu@sabinov.sk

Technický prevádzkovateľ a správca obsahu