Dotácie z rozpočtu mesta

Dotácie z rozpočtu mesta

Dotácie mesta Sabinov sú nenávratné finančné príspevky poskytnuté z rozpočtu mesta. Mesto Sabinov poskytne dotáciu právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom, ktorí majú sídlo, alebo trvalý pobyt na území mesta alebo ktorí pôsobia a vykonávajú činnosť na území mesta alebo poskytujú služby obyvateľom mesta. Okruh oblastí, ktorých sa poskytovanie dotácií týka, podmienok, za akých môžu byť poskytované, postup pri prerokovávaní ich poskytovania a zúčtovanie poskytnutých príspevkov upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sabinov č. VZN č. 10-2021.

Mesto Sabinov podporuje dotácie na tieto oblasti:

 • poskytovanie zdravotnej starostlivosti
 • poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť
 • tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt
 • ochrana ľudských práv a základných slobôd
 • vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
 • výskum, vývoj, vedecko-technické sluţby a informačné sluţby
 • tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva
 • služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
 • zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu
 • rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt
 • realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov
 • ochrana a tvorba životného prostredia a zachovanie prírodných hodnôt
 • ochrana zdravia
 • ochrana práv detí a mládeže
 • rozvoj vedy, vzdelania, telovýchovy
 • plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.

  Vybavuje  Bc. Katarína Šimonová 051-4880 440 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

  Vybavuje:  Ing. Alžbeta Semanová 051-4880 414 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


 • Súvisiace predpisy:

  Súvisiace predpisy :
   
  Žiadosti o poskytnutie dotácie sa prehodnocujú 1 krát ročne a to k 31. decembru príslušného roka na nasledujúci kalendárny rok. V priebehu roka môže mestské zastupiteľstvo v odôvodnených prípadoch schváliť mimoriadnu dotáciu. Žiadosť o mimoriadnu dotáciu je možné podať kedykoľvek v priebehu kalendárneho roka. Každá žiadosť musí povinne spĺňať kritériá v zmysle VZN č. 10-2021, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Sabinov.
  Žiadosť je potrebné doručiť na Mesto Sabinov, Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov.
  Dotácia z rozpočtu mesta sa poskytuje len na základe písomnej zmluvy, uzavretej medzi mestom a príjemcom dotácie po schválení mestským zastupiteľstvom.

 

  

 

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : +421 51 4880 422
e-mail : podatelna@sabinov.sk
             msu@sabinov.sk

Technický prevádzkovateľ a správca obsahu